Vy a vaši blízki si zaslúžite čisté a bezpečné prostredie

Výrobky a služby pre podnikateľov

Jednou z najnaliehavejších hrozieb pre život na Zemi v súčasnosti je neustále sa zvyšujúce znečistenie z používania polymérnych a kompozitných materiálov. Bohužiaľ, tieto nerozložiteľné materiály sú prítomné vo väčšine výrobkov a obalov bez toho, aby boli dostatočne zohľadnené ich vplyvy na životné prostredie.

S cieľom znížiť tento typ znečistenia sa spoločnosť Bluesky Citizen zameriava na inovatívne riešenia, ktoré umožňujú:

-

nahradenie polymérnych a kompozitných materiálov udržateľnejšími materiálmi

-

zníženie celkového obsahu polymérnych materiálov vo výrobkoch a obaloch bez zníženia ich kvality

-

zníženie spotreby polymérnych pomocných materiálov použitých pri výrobných procesoch a balení

-

zníženie počtu nevyhovujúcich výrobkov a zvyškov z výrobného procesu a hotových výrobkov

-

uplatňovanie najefektívnejších spôsobov zneškodňovania odpadu (ekonomicky a ekologicky)

Bluesky Citizen SME majú viac ako desaťročné skúsenosti v automobilovom priemysle s preukázateľnými výsledkami v riešení týchto naliehavých problémov. Zložitosť automobilového priemyslu nám umožňuje prenášať naše know-how a odborné znalosti aj do iných priemyselných odvetví.

Dajte nám vedieť, ako môžu naši odborníci pomôcť vášmu podniku pri riešení uvedených problémov.

Bluesky Citizen tiež pomáha spoločnostiam pri zneškodňovaní iného ako nebezpečného odpadu

Kontakt na ktorúkoľvek z týchto tém: peter.chytil (@) blueskycitizen (dot) com

Hodnoty a piliere, na ktorých staviame naše obchodné vzťahy

Udržateľný úspech

Účel a Ciele

Zmysel

Starostlivosť

( o druhých a o okolie )

Zdroje

(Šetriť a Zdieľať)

Vzťahy a Dôvera